دستخط های ماندگار

1 (3)

حضرات حجج اسلام آقایان حاج شیخ علی مشکینی و موسوی اردبیلی و حاج شیخ احمد جنتی و حاج شیخ محمد فاضل و حاج شیخ محمد علی شرعی و حاج شیخ رضا توسلی و حاج شیخ حسن صانعی دامت افاضاتهم را بعنوان هیئت موسس این مکتب خواهران تعیین نمودم. روح الله موسوی خمینی 1363/5/31

1 (4) 1 (2) 1 (3)